Wydział Rozwoju i Analiz

DANE KONTAKTOWE

Kierownik:
Andrzej Liskowski
Numer pokoju:
110
Telefon – Kierownik:
+ 48 62 7428 341
Pozostałe telefony:
62 7428 340
Fax:
+ 48 62 74 28 301
Email:
rg(at)pleszew.pl
Telefon sekretariatu UMiG
+48 62 74 28 310
Email sekretariatu UMiG
sekretariat(at)pleszew.pl
W miejsce „(at)” należy wpisać znak „@”
Andrzej Liskowski
Kierownik

DOKUMENTY DO POBRANIA

Wydanie licencji Taxi (obowiązuje od 2020 roku)

Wniosek o udzielenie licencji

Załącznik nr 1

Załącznik nr 3

Załącznik nr 6

Załącznik nr 10

Wydanie licencji Taxi

Wniosek o udzielenie licencji

Oświadczenie - wymóg dobrej reputacji

Oświadczenie - zamiar zatrudnienia kierowcy

Oświadczenie kierowcy o spełnieniu art. 5c

Wykaz pojazdów zgłoszonych do licencji

Zapotrzebowanie - identyfikator kierowcy

Wniosek o wydanie zaświadczenia, iż działka nie znajduje się na obszarze rewitalizacji

Wniosku o wydanie zaświadczenia

Sprzedaż napojów alkoholowych

WNIOSEK zezwolenie alkohol 2021

Oświadczenie o usytuowaniu lokalu

Oświadczenie o wartości sprzedaży

WNIOSEK alkohol jednorazowe 2021

Wniosek o zwolnienie lub zwrot części opłaty
 • Sprzedaż napojów alkoholowych - dodatkowe informacje (kliknij, aby przeczytać)

  Wymagane dokumenty:

  • Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
  • Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.
  • Pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
  • Decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust .1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.  z 2018 r., poz. 1541 ze zm.).

  Opłaty:

  Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych wnoszą opłatę w wysokości:
  • „ A” – za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa – 525 zł.
  • „B” – za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 525 zł
  • „C” – za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% alkoholu – 2100 zł.
  Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych wnoszą opłatę w wysokości uzależnionej od wartości sprzedaży w roku poprzednim (ustaloną na podstawie pisemnego oświadczenia przedsiębiorcy o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, składanego do dnia 31 stycznia):
  • „ A” – za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa – 525 zł lub opłata w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37 500 zł.
  • „B” – za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 525 zł lub opłata w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37 500 zł.
  • „C” – za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% alkoholu – 2100 zł lub opłata w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 77 000 zł.

  Opłata wnoszona jest na następujący rachunek bankowy Urzędu prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Pleszewie: 40 8407 0003 0007 1000 2000 0413

  Opłata za korzystanie z zezwolenia wnoszona jest w każdym roku kalendarzowym, objętym zezwoleniem.
  W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się jednorazowo w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia. W pozostałych latach ważności zezwolenia opłatę wnosi się w trzech równych ratach, w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

  Okres na jaki udzielane jest zezwolenie.

  • Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży  – 3 lata.
  • Zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w miejscu sprzedaży – 4 lata.
  Podstawa prawna:
  Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 ze zmianami)
  Informacji udziela:
  Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie
  Wydział Rozwoju i Analiz
  Rynek 1, 63-300 Pleszew
  Tel. 062 7428-340
  Email: mdajczak@pleszew.pl

  Uprzejmie informujemy, iż następuje ujednolicenie procedury składania wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
  Zespół Opiniujący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pleszewie działający zgodnie z Ustawą oraz Uchwałą Rady Miejskiej będzie opiniował złożone wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w każdą trzecią środę miesiąca. W przypadku, gdy dzień ten będzie dniem wolnym od pracy dniem spotkania Zespołu ustala się kolejny dzień roboczy.
  W związku z powyższym, w celu uzyskania zezwolenia w danym miesiącu składanie wniosków proszę planować z odpowiednim wyprzedzeniem, gdyż zezwolenia są wydawane wyłącznie po uzyskaniu pozytywnej opinii Zespołu.

  Aktualny harmonogram spotkań zespołu opiniującego wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

  • 20 stycznia 2021
  • 17 lutego 2021
  • 17 marca 2021
  • 21 kwietnia 2021
  • 19 maja 2021
  • 16 czerwca 2021

Nagrody sportowe za wysokie wyniki sportowe

Wniosek o przyznanie nagrody Miasta i Gminy Pleszew za wysokie wyniki sportowe

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wszystkie wiadomości trafiające do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego są rejestrowane. Prosimy pamiętać, że ze względu na strukturę niektórych spraw, natychmiastowa odpowiedź nie zawsze jest możliwa.

Napisz email do Wydziału

KOMPETENCJE WYDZIAŁU

1. Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej, w tym przyjmowanie i weryfikacja wniosków o wpis do Systemu Teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
2. Przekształcanie wniosków do CEIDG na formę elektroniczną i przesyłanie ich do systemu CEIDG,
3. Wprowadzanie do systemu CEIDG danych o przedsiębiorcach wykonujących działalność gospodarczą reglamentowaną oraz wszelkich zezwoleń i licencji,
4. Wykonywanie obsługi informacyjnej podmiotów gospodarczych,
5. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż oraz sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, ich cofnięcie i wygaszenie w przypadkach przewidzianych prawem,
6. Przygotowywanie propozycji zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych,
7. Kontrola podmiotów posiadających zezwolenia na sprzedaż oraz sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,
8. Weryfikacja opłat za korzystanie z zezwoleń oraz nadzór i kontrola wniesionych opłat, w tym sporządzanie zestawienia przypisów tych opłat i przekazywanie ich do Wydziału Finansowego,
9. Ewidencja oświadczeń o wielkości sprzedaży napojów alkoholowych,
10. Ewidencja i wydawanie druków ścisłego zarachowania – licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką,
11. Poświadczanie danych z ewidencji działalności gospodarczej,
12. Inicjowanie, identyfikowanie źródeł i pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na realizację zadań Miasta i Gminy Pleszew,
13. Realizacja, monitoring realizacji projektów oraz pomoc merytoryczna w ich zarządzaniu,
14. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi w zakresie wsparcia merytorycznego związanego z pozyskiwaniem środków zewnętrznych,
15. Prowadzenie działań w zakresie planowania i zarządzania strategicznego, dotyczące w szczególności kompleksowego programowania i ustalania strategii rozwoju Miasta i Gminy
16. Tworzenie i koordynacja prac przy opracowywaniu dokumentów strategicznych Miasta i Gminy Pleszew,
17. Monitoring wdrażania dokumentów strategicznych Miasta i Gminy Pleszew,
18. Przygotowywanie wniosków do strategii rozwoju Województwa Wielkopolskiego,
19. Organizacja szkoleń dla przedsiębiorców, rolników itp. z zakresu Unii Europejskiej i pozyskiwania środków zewnętrznych,
20. Opracowywanie ofert we współpracy z innymi wydziałami i jednostkami o terenach inwestycyjnych,
21. Zbieranie ofert handlowych i inwestycyjnych napływających z kraju i zagranicy oraz Przekazywanie ich zainteresowanym jednostkom bądź instytucjom,
22. Prowadzenie systemu informacji dla inwestorów na temat możliwości i potrzeb inwestycyjnych,
23. Przygotowywanie merytoryczna prezentacji inwestycyjno – gospodarczych Miasta i Gminy Pleszew,
24. Przygotowywanie i realizacja projektów na rzecz rozwoju gospodarczego Pleszewa wynikających ze strategii rozwoju,
25. Inicjowanie i organizowanie działań zmierzających do wspierania i rozwoju przedsiębiorczości,
26. Współpraca z organami administracji rządowej, samorządowej, związkami zawodowymi w zakresie wspierania i rozwoju przedsiębiorczości,
27. Współdziałanie i uczestnictwo w pracach organizacji gospodarczych, stowarzyszeń, których członkiem jest Miasto i Gmina,
28. Współpraca z różnymi organizacjami okołobiznesowymi i instytucjami pozarządowymi,
29. Prowadzenie spraw związanych z targowiskami, w tym rozliczanie wpływów z targowiska miejskiego oraz opłat za jego prowadzenie,
30. Kontrola targowiska w zakresie poboru opłaty targowej,
31. Tworzenie i koordynacja prac przy opracowywaniu programu rewitalizacji,
32. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.
Wielkość czcionki
Kontrast