Wydział Finansowy

DANE KONTAKTOWE

Kierownik:
Katarzyna Matusiak-Marecka
Numery pokoju:
207
Telefon – Kierownik:
+48 62 74 28 325
Pozostałe telefony:
+48 62 74 28 323, +48 62 74 28 322,+48 62 74 28 336
Fax:
+ 48 62 74 28 301
Email:
kmatusiak(at)pleszew.pl, kkaniewska(at)pleszew.pl, mmigalska(at)pleszew.pl, apolitowicz(at)pleszew.pl, kmatysiak(at)pleszew.pl, mwarszewska(at)pleszew.pl, aswiatek(at)pleszew.pl, mkonczynska(at)pleszew.pl
W miejsce „(at)” należy wpisać znak „@”
Katarzyna Matusiak-Marecka
Kierownik

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wszystkie wiadomości trafiające do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego są rejestrowane. Prosimy pamiętać, że ze względu na strukturę niektórych spraw, natychmiastowa odpowiedź nie zawsze jest możliwa.

Napisz email do Wydziału

KOMPETENCJE WYDZIAŁU

1. Prowadzenie obsługi księgowej w zakresie dochodów i wydatków Miasta i Gminy Pleszew,
2. Prowadzenie księgowości Urzędu zgodnie z polityką rachunkowości, a w szczególności z zakładowym planem kont, klasyfikacją budżetową i układem wykonawczym budżetu,
3. Księgowanie dochodów i przychodów, wydatków i rozchodów jednostki oraz uzgadnianie w tym zakresie ewidencji analitycznej i syntetycznej na kontach księgowych oraz dokonywanie uzgodnień ewidencji księgowej z rachunkami bankowymi,
4. Prowadzenie ewidencji księgowej i sporządzanie sprawozdań w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków funduszy pomocowych,
5. Księgowanie i uzgadnianie z wydziałami Urzędu zaangażowania środków oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie,
6. Dokonywanie uzgodnień ewidencji wydatków z wydziałami Urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi będącymi dysponentami budżetu jednostki, a także uzgodnień ewidencji księgowej ze sprawozdaniami przedłożonymi przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta i Gminy i Urzędy Skarbowe,
7. Prowadzenie i uzgadnianie ewidencji syntetycznej środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych (wyposażenia) z ewidencją szczegółową z wydziałami Urzędu,
8. Dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
9. Sporządzanie sprawozdania SG-01 Statystyka Gminy dotyczącego inwestycji i środków trwałych na podstawie jednostkowych sprawozdań z komórek organizacyjnych i jednostek organizacyjnych,
10. Kontrola formalno-rachunkowa dowodów księgowych i ich dekretacja,
11. Obsługa systemu bankowego internetowego w zakresie realizacji płatności jednostki Urzędu Miasta i Gminy Pleszew oraz budżetu Miasta i Gminy Pleszew,
12. Uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Miasta i Gminy Pleszew,
13. Przekazywanie środków finansowych dla jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Pleszew do wysokości zgodnej z planem finansowym,
14. Terminowe przekazywanie dochodów należnych Skarbowi Państwa zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
15. Dokonywanie wyceny aktywów i pasywów i ustalenie wyniku finansowego,
16. Rozliczanie inwentaryzacji, wycena arkuszy spisu z natury,
17. Przyjmowanie sprawozdań budżetowych z wykonania dochodów i wydatków od wydziałów Urzędu i jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy Pleszew oraz sporządzanie na ich podstawie sprawozdań zbiorczych,
18. Sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych,
19. Sporządzanie bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego oraz przyjmowanie bilansów wraz z załącznikami od jednostek podległych i nadzorowanych oraz sporządzanie zestawień według grup jednostkowych,
20. Sporządzanie zbiorczych sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach środków publicznych,
21. Naliczanie wynagrodzeń/wypłat i innych świadczeń (sporządzanie list płac/wypłat), w tym naliczanie, rozliczanie i odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy oraz składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy:
– ze stosunku pracy dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie
– osobom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych,
– diet radnych, przewodniczących osiedli, sołtysów,
– ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych,
– komisji powołanych Zarządzeniem Burmistrza,
– należności Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
22. Sporządzanie sprawozdań, deklaracji i informacji rozliczeniowych dla potrzeb ZUS, urzędów skarbowych i urzędów statystycznych,
23. Rozliczanie refundacji wynagrodzeń zgodnie z zawartymi umowami,
24. Sporządzanie raportów imiennych dla osób ubezpieczonych,
25. Wystawianie zaświadczeń o wysokości wynagrodzenia, oraz zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla celów emerytalno-rentowych na podstawie danych znajdujących się w archiwum Urzędu,
26. Obsługa przychodzących z organów egzekucyjnych zajęć wynagrodzeń pracowników Urzędu oraz zajęć wierzytelności kontrahentów Urzędu,
27. Dokonywanie potrąceń z wynagrodzeń (listy płac), należności z tytułu m.in. pożyczek ZFŚS, pożyczek KZP oraz innych należności, na które pracownik wyraził zgodę oraz obsługa grupowego ubezpieczenia pracowników,
28. Bieżący nadzór i kontrola realizacji budżetu Urzędu jako jednostki oraz sprawowanie nadzoru i kontroli nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie zadań zleconych,
29. Rozliczanie podatku VAT z Urzędem Skarbowym, w tym prowadzenie ewidencji rejestru zakupów i sprzedaży w zakresie podatku VAT, sporządzanie zestawienia ewidencji podatku od towarów i usług VAT na podstawie ewidencji cząstkowej prowadzonej w wydziałach w sposób zapewniający dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej VAT oraz sporządzanie deklaracji rozliczeniowej VAT i przekazywanie należnego podatku VAT do Urzędu Skarbowego,
30. Sporządzanie i aktualizacja zakładowego planu kont,
31. Sporządzanie i aktualizacja instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych,
32. Prognozowanie dochodów i wydatków budżetu i ustalanie wysokości wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na podstawie danych przedłożonych przez komórki i jednostki organizacyjne,
33. Opracowanie projektu uchwały budżetowej wraz z załącznikami oraz wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z obowiązującymi aktami normatywnymi,
34. Opracowywanie układu wykonawczego budżetu i planów finansowych na komórki i jednostki organizacyjne oraz przekazywanie informacji wydziałom i jednostkom organizacyjnym o ich planach finansowych,
35. Kontrolowanie i nadzorowanie planu finansowego jednostek budżetowych, w tym wnioskowanie w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
36. Przygotowywanie projektu procedury uchwalania budżetu Miasta i Gminy oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania za I półrocze budżetu,
37. Przygotowywanie wniosków kredytowych i pożyczkowych, emisja obligacji oraz ich obsługa w zakresie zawierania umów, uruchamiania środków, spłaty odsetek, rozliczania oraz przygotowywania wniosków o umorzenie na podstawie materiałów dostarczonych przez komórki merytoryczne,
38. Przygotowanie projektów uchwał i zarządzeń w sprawie zmian w budżecie, w tym również wieloletniej prognozy finansowej,
39. Sporządzanie informacji i sprawozdań do Rady Miejskiej i Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu budżetu Gminy,
40. Współudział w rozliczaniu środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych,
41. Przygotowanie analiz, opinii i ocen dotyczących zobowiązań finansowych,
42. Kontrola realizacji wykonania budżetu oraz poziomu deficytu budżetu,
43. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.
Wielkość czcionki
Kontrast