Referat Gospodarki Odpadami

DANE KONTAKTOWE

Kierownik:
Angelika Sołtysiak
Adres:
ul. Polna 71.
Telefon – Kierownik:
+ 48 62 580 11 80
Pozostałe telefony:
+ 48 62 580 11 81
Fax:
+ 48 62 74 28 301
Email:
asoltysiak(at)pleszew.pl
Telefon sekretariatu UMiG
+48 62 74 28 310
Email sekretariatu UMiG
sekretariat(at)pleszew.pl
W miejsce „(at)” należy wpisać znak „@”
Angelika Sołtysiak
Kierownik

DOKUMENTY DO POBRANIA

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości niezamieszkałe

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości zamieszkałe

Załącznik do deklaracji DO1 i DO2

Terminy opłat za gospodarowanie odpadami

Zasady segregacji odpadów

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami w gminie Pleszew

PRZYDATNE LINKI

Uchwała nr XVI/185/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemniki.

Uchwała nr XVI/186/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Uchwała nr 16/885/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 sierpnia 2016 r. stwierdzająca częściową nieważność uchwały Nr XVI/186/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela Nieruchomości.

Uchwała nr V/46/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Uchwała nr XV/174/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Pleszew.

Uchwała nr XXII/265/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 października 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Uchwała nr XV/175/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała nr XX/230/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Pleszew.

Uchwała nr XV/176/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wszystkie wiadomości trafiające do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego są rejestrowane. Prosimy pamiętać, że ze względu na strukturę niektórych spraw, natychmiastowa odpowiedź nie zawsze jest możliwa.

Napisz email do Wydziału

KOMPETENCJE WYDZIAŁU

1. Prowadzenie spraw dotyczących gospodarki odpadami.
2. Przyjmowanie i kontrola formalno – rachunkowa deklaracji za odpady i wymiar opłaty śmieciowej (przypis i dokonywanie korekt).
3. Prowadzenie ewidencji deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych.
5. Prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Pleszew.
6. Ewidencjonowanie sprawozdań półrocznych od firm odbierających odpady komunalne z terenu Miasta i Gminy Pleszew.
7. Ewidencjonowanie sprawozdań kwartalnych od firm odbierających nieczystości płynne z terenu Miasta i Gminy Pleszew.
8. Opracowywanie sprawozdań do Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Wojewódzkiego, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
9. Organizacja odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.
10. Przygotowywanie przetargu na odbiór odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew.
11. Wystawianie upomnień, umarzanie i rozkładanie na raty należności z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych.
12. Wydawanie wezwań do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za odbiór odpadów komunalnych.
13. Wydawanie wezwań do skorygowania złożonych deklaracji o wysokości opłaty za odbiór odpadów komunalnych.
14. Wydawanie decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami Komunalnymi.
15. Kontrola prawidłowej segregacji odpadów i wydawanie decyzji administracyjnych w przypadku stwierdzenia braku segregacji.
16. Wydawanie decyzji na usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania.
17. Organizowanie kampanii edukacyjno – informacyjnych dla mieszkańców nt. systemu gospodarki odpadami.
18. Dokonywanie corocznej Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Pleszew.
19. Zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań określonych w planach, w budżecie, uchwałach Rady Miejskiej oraz zarządzeniach Burmistrza.
20. Przygotowywanie projektów uchwał i innych materiałów wnoszonych pod obrady Rady Miejskiej i jej komisji.
21. Przygotowywanie i przedstawianie materiałów do zarządzeń Burmistrza w zakresie gospodarki odpadami.
22. Opracowywanie i rozliczanie budżetu w zakresie gospodarki odpadami.
23. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.
Wielkość czcionki
Kontrast