Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
  • Main page
  • Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

DANE KONTAKTOWE

Kierownik:
Roman Łukasik
Numer pokoju:
Numer pokoju: 301, 302, 304
Telefon – Kierownik:
+ 48 62 74 28 346
Pozostałe telefony:
+ 48 62 74 28 351, + 48 62 74 28 352, + 48 62 74 28 347, + 48 62 74 28 345
Fax:
+ 48 62 74 28 301
Email:
gp(at)pleszew.pl
Telefon sekretariatu UMiG
+48 62 74 28 310
Email sekretariatu UMiG
sekretariat(at)pleszew.pl
W miejsce „(at)” należy wpisać znak „@”
Roman Łukasik
Kierownik

DOKUMENTY DO POBRANIA

Sprawy dotyczące gospodarki nieruchomościami

Wniosek o zawarcie umowy dzierżawy

Wniosek o zawarcie umowy dzierżawy - kontynuacja

Wniosek o zawarcie umowy najmu

Wniosek o zawarcie umowy najmu - kontynuacja

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Wniosek o opłatę jednorazową za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego.

Sprawy dotyczące planowania przestrzennego

Wniosek o ustalenie decyzji inwestycji celu publicznego

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy

Wniosek o przeniesienie decyzji na nowego inwestora

Wniosek o zaświadczenie

Wniosek do studium gminy

Wniosek o opinię nt. wstępnego projektu podziału nieruchomości

Wniosek o wydanie opinii na temat inwestycji

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Wniosek o zmianę przeznaczenia terenu w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego

Wniosek o zgodności zmiany sposobu użytkowania z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego

Wniosek o sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Wniosek o odpis decyzji

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu ze studium

Oświadczenie do decyzji o warunkach zabudowy

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wszystkie wiadomości trafiające do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego są rejestrowane. Prosimy pamiętać, że ze względu na strukturę niektórych spraw, natychmiastowa odpowiedź nie zawsze jest możliwa.

Napisz email do Wydziału

KOMPETENCJE WYDZIAŁU

1. Prowadzenie i koordynacja prac związanych ze sporządzaniem i zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
2. Wydawanie zaświadczeń i informacji o ustaleniach studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
3. Nadzór nad realizacją ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
4. Prowadzenie i koordynacja prac związanych ze sporządzaniem i zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ,
5. Prowadzenie rejestru planów miejscowych oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę,
6. Nadzór nad realizacją ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
7. Wydawanie zaświadczeń i informacji o przeznaczeniu terenów w planach zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
8. Wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
9. Opiniowanie rozwiązań architektoniczno-urbanistycznych projektowanych zamierzeń inwestycyjnych,
10. Prowadzenie i koordynacja prac związanych z wydawaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
11. Prowadzenie i koordynacja prac związanych z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy,
12. Wydawanie decyzji o wygaśnięciu decyzji o warunkach zabudowy albo decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
13. Wydawanie decyzji o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby,
14. Przeprowadzanie rozpraw administracyjnych poprzedzających wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w sprawach spornych ,
15. Prowadzenie rejestru wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
16. Prowadzenie rejestru wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy,
17. Okresowe oceny skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym wynikających z realizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
18. Opiniowanie wstępnych projektów podziałów nieruchomości,
19. Opiniowanie projektów prac geologicznych,
20. Prowadzenie spraw związanych z ochroną zabytków i opieki na zabytkami,
21. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych,

Wielkość czcionki
Kontrast