Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w postępowaniach administracyjnych załatwianych milcząco.
  • Main page
  • Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w postępowaniach administracyjnych załatwianych milcząco.

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, że:

 

Administratorem  Pani/Pana danych osobowych jest Miasto i Gmina Pleszew  z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew, tel.: 62 742 83 00.

W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem  Ochrony Danych  Administratora pod adresem mail: iod@pleszew.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia sprawy, a ich przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi  w tym załatwienia spraw milcząco na podstawie ustawy  Kodeks postępowania administracyjnego.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym; w przypadku niepodania danych osobowych nie będą mogły zostać zrealizowane obowiązki wynikające z ustawy.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługi w imieniu i na rzecz administratora.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych wyżej, a po tym czasie przez okres  wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, a  w określonych prawnie przypadkach również prawo do ograniczenia przetwarzania. Realizacja powyższych uprawnień musi być zgodna z przepisami prawa na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych. Korzystanie z uprawnień przysługujących osobie, której dane dotyczą, realizowane jest w oparciu o zasady i przepisy Kodeks postępowania administracyjnego. Dostęp do akt postępowania czy sprostowania realizowany jest w oparciu o zasady KPA.

 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

Wielkość czcionki
Kontrast