Wydział Gospodarki Komunalnej

DANE KONTAKTOWE

Kierownik:
Anna Skibińska
Numer pokoju:
111
Telefon – Kierownik:
+ 48 62 74 28 343
Pozostałe telefony:
+48 62 7428 344
Fax:
+ 48 62 74 28 301
Email:
gk(at)pleszew.pl
W miejsce „(at)” należy wpisać znak „@”
Anna Skibińska
Kierownik

DOKUMENTY DO POBRANIA

Wniosek - umieszczenie urządzeń nie związanych z funkcją drogi

Wniosek - modernizacja zjazdu z drogi

Wniosek - zaopiniowanie organizacji ruchu

Wniosek - zajęcie pasa drogi

Wniosek - lokalizacja zjazdu z drogi

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wszystkie wiadomości trafiające do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego są rejestrowane. Prosimy pamiętać, że ze względu na strukturę niektórych spraw, natychmiastowa odpowiedź nie zawsze jest możliwa.

Napisz email do Wydziału

KOMPETENCJE WYDZIAŁU

1. Przygotowywanie aktów administracyjnych dotyczących zajęcia pasa drogowego
2. Przygotowywanie aktów administracyjnych dotyczących umieszczania urządzeń nie związanych z funkcją drogi
3. Przygotowywanie aktów administracyjnych dotyczących lokalizacji zjazdu z drogi gminnej
4. Przygotowywanie aktów administracyjnych dotyczących umieszczenia reklam w pasie drogowym drogi gminnej
5. Przygotowywanie aktów administracyjnych dotyczących wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
6. Przygotowywanie aktów administracyjnych dotyczących wycinki drzew i krzewów
7. Prowadzenie procedury przyznawania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
8. Prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem zapisów regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy
9. Prowadzenie i rozliczanie inwestycji z zakresu oświetlenia ulicznego i drogowego
10. Prowadzenie procedury przyznawania dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest
11. Zapewnienie funkcjonowania urządzeń infrastruktury technicznej sieci oświetleniowej
12. Prowadzenie procedury przyznawania dotacji na wymianę źródeł ciepła
13. Prowadzenie ewidencji środków trwałych w zakresie dróg, wodociągów i kanalizacji, wiat autobusowych, pojazdów samochodowych, z wyjątkiem pojazdów OSP.
14. Współdziałanie z innymi podmiotami przy uzbrajaniu terenów budowlanych i realizacji inwestycji na terenie gminy, w tym budownictwa komunalnego
15. Wnioskowanie w sprawie zaliczenia dróg do właściwych kategorii oraz zmiany tych klasyfikacji.
16. Zapewnienie funkcjonowania urządzeń infrastruktury technicznej i nadzór nad ich eksploatacją (wodociągi, kanalizacja, drogi, mosty, elementy małej architektury) oraz dbałość o ich rozbudowę
17. Prowadzenie i rozliczanie inwestycji drogowych w tym remontów dróg i ulic oraz zimowego utrzymania dróg i ulic
18. Współdziałanie z właściwymi podmiotami w sprawach dotyczących zmiany organizacji ruchu na drogach i placach publicznych oraz opiniowanie zmian organizacji ruchu w ramach prowadzonych inwestycji przez podmioty i osoby fizyczne
19. Prowadzenie całokształtu zagadnień z zakresu komunikacji miejskiej i lokalnego transportu zbiorowego
20. Prowadzenie postępowań z zakresu ochrony środowiska w tym udział w kontrolach przestrzegania przepisów ochrony środowiska związanych z: zanieczyszczeniem powietrza, hałasem, odprowadzaniem ścieków do wód i gleby przez osoby fizyczne,
21. Prowadzenie postępowań z zakresu ustawy o ochronie zwierząt w tym wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psa rasy niebezpiecznej
22. Opracowywanie sprawozdań do Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Wojewódzkiego, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, GUS
23. Prowadzenie spraw z zakresu bieżącego utrzymania porządku i czystości oraz bieżącego utrzymania zieleni na terenie gminy
24. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z funkcjonowaniem Cmentarza Komunalnego w Pleszewie (w tym opłaty za miejsca)
25. Pomoc w prowadzeniu zadań Gminnej Spółki Wodnej w Pleszewie w tym opiniowanie wniosków o udzielenie pomocy finansowej na wykonanie urządzeń melioracji wodnej
26. Prowadzenie spraw dotyczących zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego zaopatrzenia ścieków, uchwalania regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków, zatwierdzania taryf oraz zasad rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, informowanie mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
27. Współdziałanie z właściwymi podmiotami w sprawach dotyczących zaopatrzenia mieszkańców w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
28. Prowadzenie całokształtu zagadnień z zakresu utrzymania miejsc pamięci narodowej oraz grobów poległych w obronie ojczyzny
29. Prowadzenie ewidencji stanu przyrody
30. Utrzymanie, remonty i modernizacja oraz budowa placów gier i zabaw
31. Rozliczenie druków ścisłego zarachowania, w tym naliczenie należności i opłat
Wielkość czcionki
Kontrast