Wydział Edukacji

DANE KONTAKTOWE

Kierownik:
Ilona Błaszczyk
Numer pokoju:
212
Telefon – Kierownik:
+ 48 62 74 28 311
Pozostałe telefony:
+ 48 62 74 28 318, + 48 62 74 28 339,
+ 48 62 74 28 355, +48 62 58 01 185
Fax:
+ 48 62 74 28 301
Email:
edukacja(at)pleszew.pl
Telefon sekretariatu UMiG
+48 62 74 28 310
Email sekretariatu UMiG
sekretariat(at)pleszew.pl
W miejsce „(at)” należy wpisać znak „@”
Ilona Błaszczyk
Kierownik

DOKUMENTY DO POBRANIA

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Wniosek o dofinansowanie

Informacja dla pracodawcy

Informacja - zwrot kosztów

Formularz informacji

Zgłoszenie umowy

Oświadczenie de minimis

Pozostałe dokumenty

Egzekucja obowiązku: rocznego przygotowania przedszkolnego, szkolnego i nauki

Wpis do rejestru żłobków

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wszystkie wiadomości trafiające do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego są rejestrowane. Prosimy pamiętać, że ze względu na strukturę niektórych spraw, natychmiastowa odpowiedź nie zawsze jest możliwa.

Napisz email do Wydziału

KOMPETENCJE WYDZIAŁU

1. Organizowanie spraw związanych z zakładaniem, prowadzeniem i likwidacją szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę.
2. Planowanie sieci przedszkoli i szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę oraz granic ich obwodów.
3. Prowadzenie spraw związanych z rejestrem, ewidencją, żłobków oraz klubów dziecięcych.
4. Nadzór nad żłobkami i klubami dziecięcymi w zakresie określonym przepisami prawa.
5. Planowanie, podział i rozliczenie udzielonych dotacji dla publicznych oraz niepublicznych żłobków, klubów dziecięcych, szkół i placówek oświatowych.
6. Prowadzenie ewidencji publicznych, niepublicznych szkół i placówek, wydawanie zezwoleń na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub fizyczną oraz decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej.
7. Pozyskiwanie, monitorowanie i koordynacja dotacji celowych z budżetu państwa.
8. Analiza i zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz kontrolowanie ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.
9. Prowadzenie Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych w ramach Systemu Informacji Oświatowej.
10. Analiza baz danych szkół i placówek oświatowych, ich scalanie i przekazywanie Wielkopolskiemu Kuratorowi Oświaty.
11. Sporządzenie sprawozdań w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty.
12. Gromadzenie oraz weryfikacja danych niezbędnych do prawidłowego naliczenia subwencji oświatowej, w tym występowanie o dodatkowe środki z podziału części rezerwy subwencji oświatowej.
13. Planowanie budżetu wydziału.
14. Weryfikacja projektów budżetów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę oraz opracowywanie zbiorowych planów finansowych.
15. Monitorowanie zasadności zmian planów finansowych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę.
16. Sporządzanie sprawozdawczości finansowej wymaganej przepisami prawa.
17. Prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem funduszy unijnych oraz innych zewnętrznych źródeł finansowania.
18. Realizacja projektów oświatowych współfinansowanych ze środków zewnętrznych.
19. Monitorowanie realizacji projektów planów inwestycji i remontów w jednostkach oświatowych.
20. Organizowanie i koordynowanie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu uprawnionych uczniów do placówek oświatowych.
21. Sprawowanie nadzoru nad działalnością szkół i placówek w zakresie spraw finansowych i administracyjnych, w tym przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników, i uczniów.
22. Planowanie, organizacja szkoleń, doradztwa dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych szkół i placówek oświatowych.
23. Prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.
24. Prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli.
25. Nadzór i kontrola nad spełnianiem obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz prowadzenie procedury egzekucji obowiązków edukacyjnych.
26. Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem zasiłków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i emerytów w ramach Funduszu Zdrowotnego.
27. Współdziałanie z dyrektorami szkół i przedszkoli w zakresie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno – pedagogicznej.
28. Prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz sprawozdawczość w tym zakresie.
29. Przejmowanie dokumentacji ze zlikwidowanych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych oraz przekazanie jej do archiwum.
30. Nadzór nad stypendiami za wyniki w nauce przyznawanych w szkołach.
31. Merytoryczna współpraca z Młodzieżową Radą Miejską.
32. Przeprowadzanie wycinkowych kontroli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę.
33. Współpraca z Kuratorium Oświaty i innymi instytucjami oraz organizacjami.
34. Prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów placówek oświatowych podległych Miastu i Gminie Pleszew.
35. Prowadzenie całości spraw związanych z organizowaniem konkursów dla wyłonienia kandydatów na dyrektorów szkół i placówek oświatowych.
36. Przygotowywanie dokumentacji dotyczącej powierzenie stanowiska dyrektora i odwołania ze stanowiska dyrektora szkoły, placówki oświatowej.
37. Przygotowywanie wniosków o nadanie odznaczeń, orderów oraz nagród dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych.
38. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.
Wielkość czcionki
Kontrast