Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich
  • Main page
  • Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

DANE KONTAKTOWE

Kierownik:
Hanna Nawrot
Zastępca Kierownika:
Jolanta Wolińska
Numery pokojów:
002, 003, 008
Telefon – Kierownik:
+ 48 62 74 28 319
Telefon - Z-ca Kierownika
+48 62 74 28 332
Pozostałe telefony:
+48 62 74 28 332, +48 62 74 28 314, +48 62 74 28 315, +48 62 74 28 317
Fax:
+ 48 62 74 28 301
Email:
usc(at)pleszew.pl
W miejsce „(at)” należy wpisać znak „@”
Hanna Nawrot
Kierownik

DOKUMENTY DO POBRANIA

Dowody osobiste

Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym

Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Wniosek zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych

Sprawy meldunkowe

Zgłoszenie pobytu stałego

Zgłoszenie pobytu czasowego

Pełnomocnictwo do zameldowania

Zgłoszenie wymeldowania pobyt stały

Zgłoszenie wymeldowania pobyt czasowy

Pełnomocnictwo do wymeldowania

Wniosek o wymeldowanie decyzja administracyjną

Zgłoszenie wyjazdu za granicę

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu z zagranicy

Pełnomocnictwo uniwersalne

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców

Wniosek o nadanie numeru PESEL

Urząd Stanu Cywilnego

Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu urodzenia do polskiego rejestru stanu cywilnego

Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu małżeństwa do polskiego rejestru stanu cywilnego

Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu zgonu do polskiego rejestru stanu cywilnego

Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego

Wniosek o wydanie odpisu aktu

Pełnomocnictwo

Sprawy wojskowe

Wniosek o uznanie żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny

Wniosek o uznanie żołnierza za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkami rodziny

Imprezy masowe

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania imprezy masowej

Rejestr wyborców

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców

Wniosek o udostępnienie rejestru

Wniosek o skreślenie z rejestru

Oświadczenie o ponownym zamieszkaniu

Oświadczenie do wpisania do rejestru

Deklaracja

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wszystkie wiadomości trafiające do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego są rejestrowane. Prosimy pamiętać, że ze względu na strukturę niektórych spraw, natychmiastowa odpowiedź nie zawsze jest możliwa.

Napisz email do Wydziału

KOMPETENCJE WYDZIAŁU

1. Rejestracja urodzin- nadanie PESELU, rejestracja małżeństw, zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób
2. Sporządzanie aktów stanu cywilnego i prowadzenie ksiąg
3. Wpisywanie przypisków w aktach stanu cywilnego
4. Wpisywanie wzmianek w aktach stanu cywilnego, na podstawie: prawomocnych orzeczeń sądów, ostatecznych decyzji administracyjnych, odpisów aktów stanu cywilnego, protokołów
5. Migracja aktów stanu cywilnego /wersja papierowa/ do rejestru stanu cywilnego/ wersja elektroniczna/
6. Wysyłanie zleceń migracji aktów stanu cywilnego do innych USC w Polsce
7. Usuwanie niezgodności w danych osobowych w Rejestrze PESEL na podstawie posiadanych aktów stanu cywilnego
8. Sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń
9. Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński – ślub cywilny oraz innych oświadczeń złożonych zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
10. Prostowanie błędów pisarskich w aktach stanu cywilnego
11. Uzupełnianie treści aktu stanu cywilnego
12. Odtwarzanie treści aktu stanu cywilnego
13. Transkrypcja (wpisanie) do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą
14. Ustalenie treści aktu stanu cywilnego
15. Wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem ustalonego terminu
16. Wydawanie decyzji dotyczących zmiany imion i nazwisk
17. Przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa, nadaniu dziecku nazwiska męża matki lub żony ojca, wyborze dla dziecka innego imienia niż wpisane w akcie urodzenia, wstąpieniu w związek małżeński i wyborze nazwiska, powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa
18. Przygotowywanie wniosków o przyznanie medali ,,Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”
19. Organizowanie uroczystości wręczenia przez Burmistrza medali ,,Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”
20. Wydawanie zaświadczeń stwierdzających zdolność prawną do zawarcia małżeństwa za granicą według prawa polskiego oraz o stanie cywilnym
21. Wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
22. Wydawanie odpisów zupełnych, skróconych i wielojęzycznych z akt stanu cywilnego
23. Wydawanie zaświadczeń o dokonanych wpisach, ich braku, zaginięciu lub zniszczeniu księgi
24. Współpraca z Ambasadami i Konsulatami w sprawach urodzeń, małżeństw i zgonów
25. Przechowywanie ksiąg stanu cywilnego i aktów zbiorowych
26. Uznanie orzeczenia zagranicznego dotyczącego rozwiązania małżeństwa przez rozwód wydanego na terenie Unii Europejskiej
27. Uznanie orzeczenia zagranicznego dotyczącego rozwiązania małżeństwa przez rozwód wydanego w państwach spoza Unii Europejskiej
28. Bieżące wprowadzanie danych do rejestru PESEL
29. Prowadzenie rejestru elektronicznego stałych i czasowych mieszkańców oraz cudzoziemców
30. Prowadzenie rejestru elektronicznego byłych mieszkańców
31. Przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych i rejestracja danych od obywateli polskich i cudzoziemców oraz wydawanie potwierdzeń o dokonaniu tej czynności
32. Prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z wydawaniem decyzji w sprawach dotyczących zameldowań bądź wymeldowań z miejsca pobytu stałego/ czasowego
33. Weryfikacja i aktualizacja danych osobowych zawartych w Rejestrze Mieszkańców i Rejestrze Zamieszkania Cudzoziemców
34. Udostępnianie danych zgromadzonych w Rejestrze Mieszkańców, Rejestrze Zamieszkania Cudzoziemców oraz danych Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi
35. Współdziałanie z ministrem właściwym w zakresie nadawania numeru PESEL
36. Sporządzanie dla Urzędu Statystycznego sprawozdań w zakresie danych objętych badaniem statystycznym ludności zameldowanej na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące
37. Wykonywanie zadań związanych z wyborami i referendami
38. Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców
39. Przyjmowanie wniosków i wydawanie dowodów osobistych
40. Przyjmowanie zawiadomień o utracie dowodu osobistego
41. Prowadzenie zbioru kopert dowodowych osób żyjących i zmarłych
42. Przygotowywanie wykazów osób objętych obowiązkiem stawienia się do kwalifikacji wojskowej, sporządzanie sprawozdań z jej przebiegu, współpraca z Powiatową Komisją Lekarską i WKU w tych sprawach
43. Przygotowywanie planów i sprawozdań z realizacji zadań obronnych
44. Realizacja obowiązków w zakresie doręczenia kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń lub powoływania w inny sposób do czynnej służby wojskowej (przygotowanie i prowadzenie akcji kurierskiej)
45. Wnioskowanie do WKU o odznaczenie dla rodziców, których co najmniej 3 synów pełniło lub pełni służbę wojskową
46. Prowadzenie ewidencji świadczeń osobistych i rzeczowych, podejmowanie działań umożliwiających wydawanie decyzji w tych
47. Prowadzenie ewidencji osób, które zgłosiły się do kwalifikacji oraz wykaz osób o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej
48. Przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawie uznania żołnierzy za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz decyzji dotyczących wypłaty stosownych świadczeń
49. Sporządzanie i aktualizacja planu operacyjnego funkcjonowania Miasta i Gminy Pleszew w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa w czasie wojny
50. Opracowywanie i aktualizacja Planu Obrony Cywilnej
51. Prowadzenie reklamacji żołnierzy rezerwy na wniosek lub z urzędu na wypadek mobilizacji lub wojny
52. Przygotowanie głównego stanowiska kierowania dla Burmistrza Miasta i Gminy oraz ustalenie i utrzymywanie w gotowości stałego dyżuru
53. Analiza ilości i czasochłonności wykonywanych czynności z zakresu administracji rządowej oraz wysokości otrzymywanej dotacji na realizację tych zadań
54. Sporządzanie wykazów dzieci objętych obowiązkiem szkolnym
55. Wydawanie zezwoleń na organizowanie imprez masowych
56. Przyjmowanie zawiadomień o zgromadzeniach publicznych i wydawanie decyzji o zakazie takich zgromadzeń
57. Planowanie i organizowanie gminnego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania ludności
58. Gromadzenie i przetwarzanie informacji o możliwych do użycia siłach i środkach w sytuacjach kryzysowych, w czasie stanów nadzwyczajnych i w czasie wojny
59. Organizowanie i obsługa funkcjonowania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
60. Przygotowywanie projektów umów i porozumień związanych z realizacją zadań ujętych w Planie Zarządzania Kryzysowego
61. Prowadzenie monitoringu zagrożeń na terenie Miasta i Gminy
62. Wykonywanie całodobowych dyżurów przy telefonie alarmowym, wg ustalonego grafiku, w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego
63. Opracowywanie i aktualizacja Planu Zarządzania Kryzysowego
63. Prowadzenie Spraw związanych z prawidłowym funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych
64. Koordynowanie Spraw związanych z osiedlaniem się repatriantów na terenie Miasta i Gminy Pleszew
65. Prowadzenie Kancelarii Niejawnej
Wielkość czcionki
Kontrast