Klauzula informacyjna dla byłych pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie
  • Main page
  •  Klauzula informacyjna dla byłych pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, że:

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy Pleszew z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew, tel.: 62 742 83 00.

 

W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem  Ochrony Danych pod adresem mail: iod@pleszew.pl

 

Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie przepisów prawa w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze jakim jest realizacja obowiązków administratora jako pracodawcy w zakresie przechowywania dokumentacji związanej z zatrudnieniem pracowników, w szczególności na podstawie przepisów prawa pracy, w tym gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, jak również w związku z prowadzeniem spraw księgowych, podatkowych, bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa a podanie danych było wymogiem ustawowym.

 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługi w imieniu i na rzecz administratora.

 

Przysługuje Pani/Panu prawo  dostępu do swoich danych osobowych,  prawo  ich sprostowania, a w określonych prawnie przypadkach również prawo do ograniczenia przetwarzania. Realizacja powyższych uprawnień musi być zgodna z przepisami prawa na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych.

 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

 

Pani/Pana i dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

Wielkość czcionki
Kontrast