Referat Podatków i Opłat

DANE KONTAKTOWE

Kierownik:
Violetta Skrzypczak
Numery pokojów:
005, 006
Telefon – Kierownik:
+ 48 62 74 28 327
Pozostałe telefony:
+ 48 62 74 28 328, + 48 62 74 28 329, + 48 62 58 01 182
Fax:
+ 48 62 74 28 301
Email:
vskrzypczak(at)pleszew.pl, kmatysiak(at)pleszew.pl, sstefaniak(at)pleszew.pl, jpenkala(at)pleszew.pl, nchwalkowska(at)pleszew.pl, ejankowska(at)pleszew.pl, apiasecka(at)pleszew.pl, molbrich(at)pleszew.pl, mkusiak(at)pleszew.pl, apezena(at)pleszew.pl
W miejsce „(at)” należy wpisać znak „@”
Violetta Skrzypczak
Kierownik

DOKUMENTY DO POBRANIA

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Podatek od nieruchomości - stawki

Deklaracja na podatek od nieruchomości

Załącznik nr 1 do deklaracji na podatek od nieruchomości

Załącznik nr 2 do deklaracji na podatek od nieruchomości

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

Załącznik nr 1 do Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych

Załącznik nr 2 do Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych

Załącznik nr 3 do Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych

Podatek od nieruchomości - zwolnienia

Podatek od nieruchomości: zmiany, zwolnienia

Podatek od nieruchomości: zmiany, zwolnienia (2)

Podatek od nieruchomości: zmiany, zwolnienia (3)

PODATEK ROLNY

Podatek rolny - GUS

Deklaracja na podatek rolny

Załącznik nr 1 do Deklaracji na podatek rolny

Załącznik nr 2 do Deklaracji na podatek rolny

Informacja o gruntach

Załącznik nr 1 do Informacji o gruntach

Załącznik nr 2 do Informacji o gruntach

Załącznik nr 3 do Informacji o gruntach

PODATEK LEŚNY

Podatek leśny - GUS

Deklaracja na podatek leśny

Załącznik nr 1 do Deklaracji na podatek leśny

Załącznik nr 2 do Deklaracji na podatek leśny

Informacja o lasach

Załącznik nr 1 do Informacji o lasach

Załącznik nr 2 do Informacji o lasach

Załącznik nr 3 do Informacji o lasach

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Podatek od środków transportowych - stawki

Deklaracja na podatek od środków transportowych

Załącznik do Deklaracji na podatek od środków transportowych

INNE

Wniosek: zaświadczenie o niezaleganiu

Wniosek - zaliczenie nadpłaty

Wniosek i zgoda - przeksięgowanie nadpłaty

Wniosek - zwrot nadpaty podatku

Wniosek: de minimis w rolnictwie

Formularz informacji de minimis

Informacja: ulga - wymagane dokumenty

Wniosek - zwrot opłaty skarbowej

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wszystkie wiadomości trafiające do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego są rejestrowane. Prosimy pamiętać, że ze względu na strukturę niektórych spraw, natychmiastowa odpowiedź nie zawsze jest możliwa.

Napisz email do Wydziału

KOMPETENCJE WYDZIAŁU

1. Przygotowanie projektów i danych do projektów uchwał dotyczących podatków i opłat.
2. Prowadzenie ewidencji podatników dla potrzeb wymiaru i poboru podatku od nieruchomości oraz rolnego, leśnego, od środków transportowych.
3. Przygotowanie nakazów płatniczych oraz decyzji ustalających i określających wymiar podatków i opłat.
4. Przygotowanie pism administracyjnych dotyczących podatków i opłat (wezwania, postanowienia, decyzje).
5. Dokonywanie korekt wymiaru podatków poprzedzonych prowadzonym postępowaniem podatkowym.
6. Prowadzenie w księgach rachunkowych szczegółowej ewidencji podatków i opłat, w tym: księgowanie przypisów i odpisów, wpłat i zwrotów oraz zaliczeń nadpłat z tytułu podatków i opłat oraz należności cywilnoprawnych i publicznoprawnych.
7. Dokonywanie rozliczeń podatników z tytułu wpłat, nadpłat i zaległości oraz przygotowanie postanowień o zarachowaniu lub decyzji o stwierdzeniu nadpłaty.
8. Gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji i informacji podatkowych składanych organowi podatkowemu.
9. Analiza terminowości wpłat należności przez podatników oraz podejmowanie czynności zmierzających do czynności windykacyjnych takich jak wystawianie upomnień i wezwań.
10. Opracowanie wniosków, przygotowanie decyzji dotyczących zwolnień i ulg podatkowych oraz odroczeń i rozkładania na raty podatków i opłat.
11. Opracowanie wniosków, przygotowanie decyzji o udzielonej pomocy de minimis dla przedsiębiorców oraz pomocy de minimis w rolnictwie.
12. Opracowanie wniosków i przygotowanie postanowień oraz prowadzenie ewidencji w zakresie udzielonych ulg w podatkach stanowiących w całości dochód Miasta i Gminy, a pobieranych przez Urzędy Skarbowe.
13. Przygotowanie wezwań, postanowień, decyzji wynikających z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego do postępowania w sprawach indywidualnych dotyczących ustalania i wypłaty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
14. Wydawanie zaświadczeń w oparciu o dane wynikające z ewidencji podatkowej.
15. Wydawanie zaświadczeń o pomocy de minimis.
16. Przeprowadzenie kontroli podatkowych u podatników w zakresie zgodności deklarowanych danych ze stanem faktycznym.
17. Sporządzanie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej oraz pomocy publicznej w rolnictwie.
18. Sporządzanie sprawozdań dotyczących podatków i opłat oraz należności cywilnoprawnych i publicznoprawnych, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie sprawozdawczości budżetowej.
19. Sporządzanie wniosków do PFRON o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody.
20. Sporządzanie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono zapłatę na raty.
21. Sporządzanie wykazu osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w zakresie podatków i opłat.
22. Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o opłacie skarbowej.
23. Prowadzenie ewidencji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (przypisy, odpisy, wpłaty) oraz zwrot nadpłat.
24. Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania.
25. Księgowanie należności cywilnoprawnych i publicznoprawnych oraz mandatów.
26. Dokonywanie kontroli formalno-rachunkowej deklaracji podatkowych.
27. Inwentaryzacja podatków i opłat oraz należności cywilnoprawnych.
Wielkość czcionki
Kontrast