Referat Zamówień Publicznych

DANE KONTAKTOWE

Kierownik:
Artur Stańczyk
Numer pokoju:
213 B
Telefon – Kierownik:
+ 48 62 74 28 316
Pozostałe telefony:
+ 48 62 74 28 416
Fax:
+ 48 62 74 28 301
Email:
astanczyk(at)pleszew.pl
Telefon sekretariatu UMiG
+48 62 74 28 310
Email sekretariatu UMiG
sekretariat(at)pleszew.pl
W miejsce „(at)” należy wpisać znak „@”
Artur Stańczyk
Kierownik

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wszystkie wiadomości trafiające do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego są rejestrowane. Prosimy pamiętać, że ze względu na strukturę niektórych spraw, natychmiastowa odpowiedź nie zawsze jest możliwa.

Napisz email do Wydziału

KOMPETENCJE WYDZIAŁU

1. Prowadzenie instruktażu, udzielanie wyjaśnień, porad w zakresie obowiązujących przepisów o zamówieniach publicznych oraz informowanie o zmianach prawa w zakresie zamówień publicznych,
2. Przygotowywanie i prowadzenie, wspólnie z wydziałami Urzędu, postępowań w sprawie udzielania zamówień publicznych,
3. Prowadzenie rejestru wszystkich zamówień publicznych udzielanych w Urzędzie,
4. Kontrola zamówień, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych,
5. Udzielanie porad komórkom organizacyjnym w zakresie udzielania zamówień publicznych oraz realizacji umów zawartych w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne,
6. Przeprowadzanie szkoleń pracowników Urzędu z zakresu przepisów prawnych dotyczących zamówień publicznych,
7. Współudział w opracowywaniu dokumentów wymaganych przy przeprowadzaniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z przyjętymi procedurami postępowań przy udzielaniu zamówień publicznych w Urzędzie,
8. Udział w posiedzeniach komisji przetargowych,
9. Zamieszczanie ogłoszeń dotyczących zamówień publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych, przekazywanie ogłoszeń do opublikowania Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej,
10. Przekazywanie informacji związanych z prowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego do Biuletynu Informacji Publicznej,
11. Sporządzanie rocznych sprawozdań zamówień publicznych na podstawie danych udzielonych przez komórki organizacyjne,
12. Współpraca z Urzędem Zamówień Publicznych w ramach obowiązków wynikających z przepisów dotyczących zamówień publicznych, w szczególności analiza zasadności i poprawności wniosków, zapytań składanych do Urzędu Zamówień Publicznych,
13. Koordynacja działań związanych z prawidłową realizacją w Urzędzie przepisów z zakresu zamówień publicznych,
14) Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.
Wielkość czcionki
Kontrast