Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych
  • Main page
  • Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych

DANE KONTAKTOWE

Kierownik:
Małgorzata Klak
Numer pokoju:
201
Telefon – Kierownik:
+48 62 74 28 306
Pozostałe telefony:
+48 62 74 28 334
Fax:
+48 62 74 28 301
Email:
or(at)pleszew.pl
Telefon sekretariatu UMiG
+48 62 74 28 310
Email sekretariatu UMiG
sekretariat(at)pleszew.pl
W miejsce „(at)” należy wpisać znak „@”
Małgorzata Klak
Kierownik

DOKUMENTY DO POBRANIA

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wszystkie wiadomości trafiające do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego są rejestrowane. Prosimy pamiętać, że ze względu na strukturę niektórych spraw, natychmiastowa odpowiedź nie zawsze jest możliwa.

Napisz email do Wydziału

KOMPETENCJE WYDZIAŁU

1. Zapewnienie sprawnej organizacji pracy i funkcjonowania Urzędu
2. Zapewnienie prawidłowej obsługi obywateli przez Urząd
3. Nadzór i kontrola przestrzegania dyscypliny pracy w Urzędzie
4. Przygotowywanie sprawozdań statystycznych z zakresu kadr
5. Prowadzenie spraw związanych z nadawaniem odznaczeń
6. Wykonywanie zadań związanych z wyborami oraz referendami
7. Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu
8. Prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem pracowników
9. Organizowanie praktyk zawodowych, staży pracy, zawieranie umów z Powiatowym Urzędem Pracy w sprawie zorganizowania robót publicznych i prac interwencyjnych
10. Prowadzenie spraw związanych ze służbą przygotowawczą
11. Prowadzenie archiwum zakładowego
12. Prowadzenie spraw gospodarczych Urzędu
13. Zapewnienie prawidłowych warunków pracy, bhp i p. poż. w Urzędzie
14. Nadzór nad zadaniami realizowanymi w zakresie bhp
15. Prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem badań lekarskich
16. Gospodarka odzieżą ochronną i roboczą, prowadzenie ewidencji przydziału odzieży, z wyjątkiem odzieży dla Straży Miejskiej
17. Prowadzenie spraw związanych z wydatkowaniem środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zgodnie z jego regulaminem oraz wszelkich spraw socjalnych
18. Zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie
19. Prowadzenie ewidencji wyposażenia Urzędu
20. Prowadzenie spraw związanych z administrowaniem i ubezpieczeniem obiektów Urzędu oraz środków transportu będących w dyspozycji Urzędu
21. Zapewnienie właściwych warunków i obsługi spotkań służbowych
22. Utrzymywanie porządku i czystości w pomieszczeniach Urzędu
23. Planowanie prac remontowych w Urzędzie
24. Prowadzenie dokumentacji związanej z członkostwem gminy w stowarzyszeniach
25. Prenumerata prasy oraz zaopatrzenie Urzędu w literaturę fachową
26. Rozliczanie druków ścisłego zarachowania dotyczących Wydziału
27. Dbałość o tablice informacyjne Urzędu
28. Akceptowanie wniosków kierowników komórek organizacyjnych dotyczących zamawiania pieczątek wydziałowych i imiennych oraz ich zamawianie
29. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych – ogłoszenie konkursów ofert, tryb pozakonkursowy oraz merytoryczne rozliczanie udzielonych dotacji.
30. Przygotowywanie i realizacja zadań określonych w gminnych programach przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani
31. Organizowanie spotkań z organizacjami pożytku publicznego celem określenia programu współpracy
32. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z nadzorem właścicielskim
33. Prowadzenie spraw dotyczących zdrowia, pomocy społecznej oraz współpraca z organizacjami działającymi na rzecz m.in. osób niepełnosprawnych, starszych, bezdomnych
34. Gospodarowanie funduszem płac
35. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych
36. Udzielanie informacji o właściwości rzeczowej Urzędu i poszczególnych jego wydziałów
37. Kserowanie urzędowych dokumentów
38. Przygotowanie korespondencji Urzędu do wysyłki
39. Udzielanie pomocy przy wypełnianiu wniosków i druków stosowanych w Urzędzie
40. Obsługa centrali telefonicznej
41. Prowadzenie korespondencji Burmistrza, Zastępców i Sekretarza
42. Organizowanie narad Burmistrza i Zastępców
43. Organizowanie kontaktów interesantów z Burmistrzem i Zastępcami
44. Prowadzenie rejestru wpływających pism, faktur i rachunków oraz aktów notarialnych
Wielkość czcionki
Kontrast