Deklaracja dostępności cyfrowej

Deklaracja dostępności cyfrowej – Oświadczenie w sprawie dostępności

Wstęp

Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2018-06-20. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-10-22.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

W Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie dla strony pleszew.pl przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że:

strona internetowa pleszew.pl spełnia wymagania w 88,89%.

 

  • Brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.
  • Brak możliwości wysłania formularza z pominięciem przycisku „Wyślij”.
  • Formant formularza nie ma etykiety, która mogłaby określać jego cel, a także brakuje alternatywnego tytułu
  • Przycisk używany do oznaczania kontrolki formularza nie ma wartości tekstowej, która mogłaby zostać użyta do zidentyfikowania jego celu.
  • Jeden z elementów na stronie nie posiada unikalnego identyfikatora (identyfikator ten wystąpił już na stronie wcześniej)
  • Niektóre linki nie posiadają treści ani tytułu lub alt zawartego obrazu jest pusty lub go brakuje.
  • Kilka elementów wejściowych typu radio, pole wyboru, plik, tekst lub hasło, element wyboru lub obszar tekstowy nie ma tytułu ani przypisanej etykiety.
  • Umieszczone w serwisie filmy pochodzą z serwisu You Tube i nie mają dołączonych napisów dla osób głuchych.

Wyeliminowanie powyższych wad w dostępności nastąpi do 30 sierpnia 2020 roku.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-01-24. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

 

Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:

 

– powiększanie czcionki
– podświetlanie linków
– ustawienie wysokiego kontrastu

 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Koordynatorem do Spraw Dostępności jest Małgorzata Klak – Urzad Miasta i Gminy w Pleszewie, ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew, mklak@pleszew.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 62 74 28 306 lub 694 488 009. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Klikając ten link przejdź do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

1. Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie mieści się w trzech lokalizacjach:

 

a) 63-300 Pleszew, ul. Rynek 1. Wejście do budynku z poziomu gruntu od strony północnej. W budynku tym znajdują się wszystkie wydziały i referaty jednostki poza Wydziałem Ochrony Środowiska, Referatem Gospodarki Odpadami, Referatem Informatyki, Biurem Strefy Płatnego Parkowania i Strażą Miejską. Swoje biura posiadają tu też osoby na stanowiskach samodzielnych. Budynek wyposażony jest w schody oraz windę. Do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami oraz Planowania Przestrzennego zlokalizowanego na piętrze III wejście jedynie za pomocą schodów. Na miejscu dostępni pracownicy znający język migowy. Dopuszcza się wstęp z psem asystującym. W przypadku braku możliwości poruszania się, wszelkie sprawy można załatwić na parterze budynku po przywołaniu danego pracownika przez pracownika Biura Obsługi Interesanta. Przed wejściem do budynku, na wysokości około jednego metra umieszczony dzwonek do przywołania obsługi. W pobliżu obiektu miejsca parkowania dla osób niepełnosprawnych.

 

b) 63-300 Pleszew, ul. Plac Kościelny 1. Wejście do Biur Wydziału Ochrony Środowiska,Referatu Informatyki, Biura Strefy Płatnego Parkowania i Straży Miejskiej. Wejście z poziomu gruntu, następnie kilka schodów oraz przy nich dostępna winda – wciągarka schodowa. Dostępni pracownicy znający język migowy. Dopuszcza się wstęp z psem asystującym. W pobliżu obiektu miejsca parkowania dla osób niepełnosprawnych.

 

c) 63-300 Pleszew, ul. Polna 71. Siedziba Referatu Gospodarki Odpadami. Możliwość przywołania pracownika UMiG w Pleszewie posługującego się językiem migowym. Dopuszcza się wstęp z psem asystującym. W pobliżu obiektu miejsca parkowania dla osób niepełnosprawnych.

Wielkość czcionki
Kontrast